Playnomics:85%社交游戏玩家只玩一天

  玩家不稳定一直是社交游戏的一个大难题,因为许多玩家在开始玩一个新游戏之后很快就会对其失去兴趣。来自社交游戏分析公司Playnomics的一则最新报告对这个趋势进行了检测,发现7-9月间美国85%的新玩家都是在第一天之后就不再玩刚刚开始的社交游戏了。

Playnomics:85%社交游戏玩家只玩一天

  除去这开始的24小时,这证明了开发商留住玩家的难度越来越大,接受Playnomics调查的玩家里有95%在九月底已经停止了游戏。实际上,大多数的玩家量在前三天就大幅下降,之后,这么看来,他们对于新游戏的黏性更低。I

  如果用户保持玩社交游戏满一个周,Playnomics发现他们总共的玩游戏时间相对第一周退出的玩家来说增加的很多。似乎是,如果你能让玩家持续玩一个周,那么很可能他们会长期玩下去。

  说道从这些玩家中间盈利,Playnomics说用户倾向于在没周五和周六在社交游戏上消费,因为大多数的玩家习惯在这个时间登录。同时,玩家在周一周二消费最少,尽管玩家这这两天玩游戏的时间有点多。

  Playnomics甚至调查了地域层次上的用户参与度,美国境内,俄勒冈州的社交玩家参与度最高,而南部的州像佐治亚州和南卡莱罗纳州用户参与度最低。从全球来看,中东地区是用户参与度最高的地区,超过了拉丁美洲地区。

找网页游戏,就上爱游戏!

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注