Valve放出《Dota2》春季升级计划 细节披露

Valve制定了《Dota2》的升级计划,他们把这个升级计划成为春季升级计划。下面就是升级计划的细节。

玩家将可以用Alt+鼠标点击道具栏物品来通知队伍物品冷却已经结束,快速购买快捷键将字都购买首个可以购买的物品。你将可以在屏幕右方看到物品购买的提示弹窗,当英雄死亡的时候,你将可以在物品栏选择“拾取所有”的选项。

用户界面方面,你可以选择一个死亡的动画效果,你可以控制的单位也不会被自动取消选择。你将可以在排行榜上给朋友发送请求,还可以在游戏中看到所有激活的战斗点数和时间点数升级品。

下面的模型将被作为商业物品加入到工坊中:恐怖利刃,伐木机,剧毒,大树,猛犸,小狗,发条,复仇之魂,上古巨神和精灵龙。

Valve将会加入两个新的宝物:危险奥术宝物和宇宙深渊宝物。你可以从游戏商城购买这些宝物,这些宝物将会马上出现在游戏商城中,所以不需要等待宝物的掉落。你也将可以在Steam上出售这些宝物。

春季升级还将包括一系列的快速Bug修复。

Valve放出《Dota2》春季升级计划

Valve放出《Dota2》春季升级计划

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注